• ŠOUM

  ŠOUM
  Študetska Organizacija Univerze v Mariboru
 • Smic.si

  ŠMIC
  Študentski mednarodni informacijski center, kjer najdete vse informacije o študiju in izobraževanju v tujini. Od kratkih tečajev, do daljših študijskih izmenjav.
 • Študentska delovna brigada

  Študentska delovna brigada
  Študentska delovna brigada je eden največjih prostovoljnih projektov v Sloveniji. Vsakoletno se študenti odpravimo na demografsko ogroženo območje in pomagamo pri obnovi njihovega kraja.
 • Šourock

  Šourock
  Natečaj za najboljšo dijaško/študentsko rock skupino. Prijave se zaključijo februarja, predizbori in finale pa potekajo v aprilu in maju.
 • SCIM

  Scim
  Spletna stran Mednarodnega študentskega festivala SCiM, ki v poletnih mesecih v Mariboru gosti okoli 50 študentov iz celega sveta. Tudi ti lahko sodeluješ.
 • Lampiončki

  Lampijončki
  Največja zabava na prostem na Štajerskem, ki vsako leto privabi več tisoč glavo množico mladih z vse Slovenije. Prireditev tradicionalno poteka v mesecu maju.
 • Dostop.si

  Dostop
  Največji informacijski portal za mlade ponuja bogat izbor pokrivanja dogodkov in zabavnih vsebin na mladinskem področju.
 • Študentske družine

  Študentske družine
  Klub študentskih in dijaških družin Maribor svojim članom ponuja številne ugodnosti in dogodke, ki študentskim družinam polepšajo vsakdan.
Splošno o študiju

Pravice študenta

Študent ima naslednje pravice v času študija:

 • enkrat v času študija lahko ponavlja letnik oziroma se prepiše,
 • se ob rednem napredovanju izobražuje in dokonča študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu,
 • študira  vzporedno, 
 • lahko napreduje in dokonča študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom

Študent ima ne glede na to, ali se študira redno ali izredno, pravico do (izredni študent le v primeru, da ni zaposlen, samozaposlen in ni aktivni iskalec zaposlitve):

 • zdravstvenega varstva,
 • štipendiranja, 
 • družinske pokojnine,
 • subvencionirane študentske prehrane,
 • sebvencioniranega prevoza in bivanja,
 • dela preko študentskega servisa

Različni načini študija

Poznamo redni in izredni študij.

 

Zakon o visokem šolstvu izenačuje redne in izredne študente. Iz 69. člena Zakona tako izhaja, da ima izredni študent enake pravice in obveznosti kot redni študen

 

Prijava in vpis na izredni študij poteka po enakem postopku in v enakih rokih kot prijava in vpis za redni študij.

 

Izredni študij mora biti po vsebini in zahtevnosti enak rednemu.

 

Visokošolski zavod, ki izvaja program izrednega študija, je za študente izrednega študija dolžan organizirati oblike pedagoškega dela (predavanja, konzultacije, vaje, kolokvije, itd.) v skladu z veljavnim študijskim programom. Tako  mora posebej organizirani del pedagoškega dela obsegati najmanj 30 % obsega pedagoškega dela za študente rednega študija.

 

Pri vpisu na izredni študij se študent vpisuje skupaj z maturanti, prijavo za vpis pa lahko pošlje na katerega koli izmed treh razpisanih rokov. V primeru omejitve vpisa se upoštevajo točke  mature in šolski uspeh.

 

Po končanem enem dodiplomskem študiju se lahko študent ponovno vpiše v 1. letnik dodiplomskega študija in sicer kot diplomant ali kot izredni študent. Obe obliki študija sta plačljivi, saj so tudi za študij diplomantov razpisana le izredna mesta.

Podaljševanje absolventskega staža

Podaljšanje absolventskega staža je mogoče le iz upravičenih razlogov, kar določa 70. členu Zakona o visokem šolstvu in tudi Statut Univerze v Mariboru. Upravičeni razlogi po Statutu Univerze v Mariboru so;
 

 • materinstvo, 
 • daljša bolezen,
 • izjemne družinske in socialne okoliščine,
 • priznan status osebe s posebnimi potrebami, 
 • aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, 
 • aktivno sodelovanje v organih univerze. 

 

Dodatne pogoje za podaljšanje absolventskega staža lahko določajo fakultete same - s svojimi internimi pravili. Podaljšanje absolventskega staža pa je možno za največ eno leto. O tem odloča na prvi stopnji komisija za študijske zadeve, na drugi stopnji pa navadno odloča komisija za študijske zadeve na Univerzi.

Spremembe študija

Študent ima tekom študija pravico da;

 • enkrat ponavlja poljubni letnik študija
 • enkrat tekom študija zamenja študijski program in začne študij ponovno v prvem letniku, temu pravimo prepis
 • se tekom študija odloči za prehod na drug študijski program, ob prehodu mora seveda opraviti predpisane diferencialne izpite.

 

Vsak študent ima torej možnost dveh rednih vpisov v prvi letnik ali izkoristi enkratno ponavljanje poljubnega letnika. Ko študent izkoristi eno iz med omenjenih možnosti, mu preostane samo še možnost pavziranja in izrednega vpisa.

Izjemno napredovanje v višji letnik in izjemno ponavljanje letnika

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to upravičene razloge kot so;
 

 • materinstvo, 
 • daljša bolezen, 
 • izjemne družinske in socialne okoliščine, 
 • priznan status osebe s posebnimi potrebami, 
 • aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, 
 • aktivno sodelovanje v organih univerze
   

Navedeni razlogi so izrecno določeni v Statutu Univerze v Mariboru, ob tem pa lahko dodatne razloge določi tudi posamezna fakulteta.

O vlogah za izjemno napredovanje ali ponavljanje odloča  komisija za študijske zadeve fakultete.

Pravice in študij po dopolnjenem 26. letu

Z dopolnitvijo 26. leta status študenta ne preneha, ampak se spremeni upravičenost do nekaterih pravic, ki iz njega izhajajo.
 

 • Študent, starejši od 26 let, si mora sam kriti obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.
 • Delo preko študentskega servisa lahko nemoteno opravlja, pri čemer se mu še vedno prizna posebna olajšava, ki za leto 2014 znaša 3302,70 evra, vendar le, če se je na študij vpisal pred dopolnjenim 26. letom in od vpisa na dodiplomski stopnji ni minilo več kot 6 let oziroma več kot 4 leta na podiplomski stopnji. 
   

Starost ni omejitev za vpis, vendar v skladu z zgoraj povedanim se študentu ne prizna posebna olajšava za delo preko študentskega servisa in se mu lahko mesečno trga akontacija dohodnine za nakazila preko študentskega dela (torej v primeru, da je študent  star vsaj 26 let in se je vpisal na dodiplomski študij že pred več kot 6 leti oz. na podiplomskega pred več kot 4 leti).